El foya du pindu.

Il a lontin qu’çà s’a passé
Eyèt là-d’ssus èl wére què d’sés
C’èst qu’ çà d’voût ièsse in plin-uviêr.


C’astoût putète in gris léd djoù,
In djoû sins lumiêre yêt sins gout,
In djoù sins coûrbôs yèt sins grives,
In pâle djoû d’nive qui ratind’ I nîve
D’zousl’èstwèli man.nèt yèt nwêr.


Çà pouvoût ièsse in djoù d’djèléye,
In djoû tourminté pa lès vints
Qui v’nine min.ner leûs-atèléyes
Su lès longs tris yèt lès gris tch’mins.

……..


Laisser un commentaire

Verified by MonsterInsights